PSZOK

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

Gmina Nowy Staw informuje, iż PSZOK dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw znajduje się przy ul. Bankowej w Nowym Stawie za Zakładem Ciepłowniczym.

Czynny jest co drugą sobotę w danym miesiącu od godz. 10.00 do godz. 14.00.
 1. PSZOK służy do odbioru odpadów selektywnie zebranych ze wszystkich nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Nowy Staw.

 2. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.

 3. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji.

 4. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie wyżej wymienione odpady z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, z zastrzeżeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których ilość nie może przekroczyć do 1 m3/gospodarstwo domowe/rok, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.

 5. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w ilościach:

  • makulatura, szkło, tworzywa, opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe- do 200 kg/nieruchomość /rok,
  • odpady zielone – do 200 kg/nieruchomość /rok,
  • inne odpady - za odpłatnością zgodnie z cennikiem PSZOK.

 6. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane.

 7. Dostarczane odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Źródła: bip.nowystaw.pl, www.pszoki.pl

Kontakt

Formularz kontaktowy


Tomasz Grzmil, Jarosław Grzmil

ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw
(55)-27-15-017, kom. 606-376-398
[email protected]

NIP: 579-160-11-92
REGON: 170369800